Säännöt -Turun Kuurojenyhdistys ry, Åbo Dövas Förening rf

1. Luku; Tarkoitus ja toiminta

1. Nimi, kotipaikka ja toimialue

Yhdistyksen nimi on Turun Kuurojenyhdistys ry, Åbo Dövas Förening rf, sen kotipaikkana on Turku ja toimialueena Turku ympäristöineen.

2. Keskusjärjestösuhde

Yhdistys kuuluu jäsenyhdistyksenä Kuurojen Liitto ry:een, jonka kotipaikka on Helsinki ja jota näissä säännöissä kutsutaan liitoksi. Yhdistys tulee noudattamaan liiton sääntöjä ja lähettämään omat sääntönsä ja niiden muutokset liiton tarkastettavaksi.

3. Tarkoitus

Yhdistyksen tarkoituksena on toimia toimialueen viittomakielisten etujärjestönä sekä palvelujen tuottajana ja järjestäjänä, saada viittomakieliset yhteisvoimin toiminaan yhdenvertaisten elinolojen saavuttamiseksi muihin kansalaisiin nähden, ja pyrkiä edistämään yhteistoimintaa sellaisten järjestöjen, viranomaisten ja laitosten kanssa, joilla on samoja tavoitteita kuin yhdistyksellä.

4. Toiminta

Tarkoituksensa toteuttamiseksi yhdistys

 1. perustaa rekisteröimättömiä alajaostoja ja kerhoja jäsentensä harrastustoiminnan kehittämiseksi ja tukemiseksi,
 2. järjestää kokouksia,
 3. tekee aloitteita ja esityksiä toimialueensa viittomakielisten aseman parantamiseksi, ja antaa lausuntoja viittomakieleen ja viittomakielisiin liittyvissä asioissa,
 4. edistää viittomakielen asemaa,
 5. kehittää viittomakielisten kulttuuritoimintaa ja edistää yleisten kulttuuripalvelujen saatavuutta,
 6. järjestää ja tukee koulutuksia, kursseja ja luentotilaisuuksia,
 7. tukee viittomakielisten lasten ja nuorten toimintaa kerho- ja leiriharrastustoiminnalla huomioiden myös viittomakieliset erityisryhmät,
 8. tukee senioreita järjestämällä kerhotoimintaa ja virkistystä,
 9. tarjoaa vertaistukea,
 10. järjestää virkistystoimintaa,
 11. tarjoaa alaansa liittyvää tiedotus-, julkaisu- ja kustannustoimintaa,
 12. valvoo viittomakielisten etua ja tulkkauspalvelua aloittein ja kannanotoin sekä osallistuu julkiseen keskusteluun ja osallistuu yhteistyöhön järjestöjen ja viranomaisten kanssa. Yhdistys voi perustaa rekisteröimättömiä osastoja toimialueensa eri kuntiin.

5. Toiminnan rahoitus

Toimintansa ja viittomakielisten palvelujen turvaamiseksi yhdistys tekee yhteistyötä toimialueensa kuntien sekä muiden viranomaisten kanssa taloudellisen tuen saamiseksi yhdistyksen toimintaa ja viittomakielisten palveluja varten.

Toimintaansa varten yhdistys hankkii varoja keräämällä jäsenmaksuja, järjestämällä arpajaisia, myyjäisiä ja huvitilaisuuksia sekä harjoittamalla kustannustoimintaa.

Toimintansa tukemiseksi yhdistys voi hankkia ja omistaa kiinteistöjä ja irtainta omaisuutta, lomanviettopaikkoja sekä harjoittaa kahviotoimintaa toimipaikoissaan ja järjestämiensä tilaisuuksien yhteydessä. Näitä toimintoja varten yhdistys hankkii tarvittaessa luvan. Yhdistyksen toiminta ei saa muodostua pääasiallisesti taloudelliseksi.

6. Yhdistyksen kieli

Yhdistyksen kielenä ovat suomalainen viittomakieli ja tarvittaessa suomenruotsalainen viittomakieli, suomi ja ruotsi. Rekisteröimis- ja pöytäkirjakielenä on suomi. Tiedonannot esitetään tarpeen mukaa em. kielillä.

2. Luku; Jäsenet

7. Jäsenet

Yhdistyksen varsinaiseksi jäseneksi voi liittyä henkilö, joka on viittomakielinen tai henkilö, joka haluaa edistää yhdistyksen tarkoitusta. Jäsenet hyväksyy yhdistyksen hallitus.

Hallitus voi harkintansa mukaan määräajaksi vapauttaa tai alentaa varattoman, työttömän tai sairaan jäsenen maksusta. Jäsen voi liittyä alajaostoihin, kun ensin on yhdistyksen jäsen.

8. Kunniapuheenjohtaja ja kunniajäsen

Kunniapuheenjohtajaksi ja kunniajäseneksi voi hallitus kutsua henkilön, joka ansiokkaalla tavalla on edistänyt yhdistyksen toimintaa.

Kunniapuheenjohtaja ja –jäsen ovat vapaat jäsenmaksusta.

9. Jäsenten edut ja oikeudet

Jokainen jäsenvelvollisuutensa täyttäneellä jäsenellä on oikeus saada hänelle kuuluvia etuja. Jäsenellä on äänioikeus yhdistyksen kokouksissa, oikeus neuvojen ja lausunnon saamiseen, yhdistyksen tilan vuokraamiseen alennuksella, jäsenlehden saamiseen ja yhdistyksen tapahtumiin ja tilaisuuksiin osallistuminen.

10. Eroaminen ja erottaminen

Jäsenen, joka haluaa erota yhdistyksestä, on siitä ilmoitettava kirjallisesti hallitukselle tai sen puheenjohtajalle tai ilmoitettava erosta yhdistyksen kokouksen pöytäkirjaan.

Jäsen, joka toimii vastoin yhdistyksen tarkoitusperiä, rikkoo näitä sääntöjä tai ei noudata yhdistyksen kokousten tekemiä päätöksiä tai muuten vahingoittaa yhdistystä, voidaan hallituksen päätöksellä erottaa.

Jäsen, joka ei ole maksanut jäsenmaksuaan kuluvan vuoden loppuun mennessä, katsotaan eronneeksi yhdistyksen jäsenyydestä.

Erotetulla jäsenellä on erottamispäätöksen kumoamiseksi oikeus valittaa päätöksestä lähinnä seuraavalle yhdistyksen kokoukselle. Valituskirjelmä on toimitettava hallitukselle kolmenkymmenen (30) päivän kuluessa siitä, kun erottamispäätös on tullut tiedoksi. Asia ratkaistaan yhdistyksen seuraavassa kokouksessa.

11. Jäsenmaksut

Yhdistyksen vuosikokous määrää seuraavaa kalenterivuotta varten varsinaisten jäsenten jäsenmaksun suuruuden.

3. Luku; Yhdistyksen päätöksenteko ja hallinto

12. Yhdistyksen toimielimet

Yhdistyksen toimielimiä ovat yhdistyksen kokous ja hallitus.

Yhdistyksen päättävä elin on yhdistyksen kokous (vuosikokous, ylimääräinen kokous).

Toimeenpanevana vastuullisena elimenä on vuosikokouksen valitsema hallitus.

13. Vuosikokous

Vuosikokous pidetään helmi-huhtikuussa. Vuosikokouksen tarkemman ajan ja paikan määrää yhdistyksen hallitus.

Vuosikokouksessa käsitellään avauksen jälkeen seuraavat asiat:

 1. kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
 2. valitaan kokouksen puheenjohtaja ja sihteeri sekä kaksi pöytäkirjan tarkistajaa ja ääntenlaskijat
 3. hyväksytään työjärjestys
 4. hallituksen kertomus yhdistyksen edellisen kalenterivuoden toiminnasta
 5. tilinpäätös ja tilitarkastajien lausunto edellisen kalenterivuoden toiminnasta
 6. päätetään tilinpäätöksen vahvistamisesta sekä tili- ja vastuuvapauden myöntämisestä tilivelvollisille edellisen vuoden tilien ja hallinnon hoidosta
 7. vahvistetaan toimintasuunnitelma seuraavalle kalenterivuodelle
 8. hyväksytään kalenterivuoden jäsenmaksujen suuruus
 9. vahvistetaan talousarvio alkavalle kalenterivuodelle
 10. valitaan hallituksen puheenjohtaja joka toinen vuosi
 11. valitaan hallituksen varsinaiset jäsenet erovuoroisten tilalle
 12. valitaan kaksi tilintarkastajaa ja näille kaksi varatilintarkastajaa. Tilintarkastajista ja varatilintarkastajista toisen on oltava HTM tai KHT.
 13. valitaan edustajat Kuurojen Liiton varsinaiseen liittokokoukseen
 14. valitaan muut tarvittavat toimihenkilöt ja toimikunnat

14. Vuosikokouksen koollekutsuminen

Yhdistyksen kokouksen kutsuu koolle hallitus. Kutsu vuosikokoukseen on hallituksen toimitettava jäsenille kirjeitse neljätoista (14) vuorokautta ennen kokousta. Lisäksi kokouksesta tiedotetaan muilla mahdollisilla tavoilla.

Kutsussa on mainittava kokouksessa käsiteltävät asiat ja määräaika, mihin mennessä jäsenten esitykset on toimitettava hallitukselle.

15. Ylimääräinen yhdistyksen kokous

Ylimääräinen yhdistyksen kokous voidaan pitää hallituksen kutsusta tarpeen mukaan, jos yhdistyksen kokous tai hallitus niin päättää tai jos 1/10 yhdistyksen äänioikeutetuista jäsenistä sitä määrättyä asiaa varten hallitukselta vaatii. Kokous on pidettävä 30 vuorokauden kuluessa siitä, kun vaatimus sen pitämisestä on esitetty hallitukselle.

Kutsu ylimääräiseen kokoukseen on toimitettava kirjeitse jäsenille vähintään neljätoista (14) päivää ennen kokousta.

16. Äänioikeus yhdistyksen kokouksessa

Äänioikeus yhdistyksen kokouksessa on läsnäolevilla varsinaisilla jäsenillä, kunniapuheenjohtajilla ja kunniajäsenillä. Kullakin on yksi ääni.

Yhdistyksen kokouksen päätökset tehdään yksinkertaisella äänten enemmistöllä, ellei näissä säännöissä toisin määrätä. Äänten mennessä tasan voittaa kokouksen puheenjohtajan kannattama mielipide.

Vaaleissa ja suljetuissa äänestyksissä äänten mennessä tasan ratkaisee arpa.

17. Hallitus

Yhdistyksen asioita hoitaa vuosikokouksen valitsema hallitus. Hallitukseen kuuluu puheenjohtaja, jota voidaan kutsua myös yhdistyksen puheenjohtajaksi ja 4-6 jäsentä. Puheenjohtajalla on oltava kotipaikka Suomessa.

Puheenjohtaja valitaan kahdeksi vuodeksi, jäsenet kahdeksi vuodeksi kerrallaan. Hallituksen jäsenistä on puolet vuosittain erovuorossa.

Erovuorossa olevat jäsenet voidaan valita uudelleen. Jos hallituksen jäsen joutuu eroamaan kesken toimikautta, valitsee lähinnä seuraava vuosi- tai ylimääräinen kokous hänen tilalleen jäljellä olevaksi toimikaudeksi uuden jäsenen.

Hallitus valitsee keskuudestaan varapuheenjohtajan seuraavaksi toimivuodeksi järjestäytymiskokouksessaan.

Yhdistyksen hallitus kokoontuu puheenjohtajan tai hänen estyneenä ollessaan varapuheenjohtajan kutsusta tarpeen vaatiessa tai milloin vähintään kolme hallituksen jäsenistä sitä erikseen ilmoitettua asiaa varten kirjallisesti vaatii.

Yhdistyksen hallitus on päätösvaltainen kun puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja ja vähintään kolme jäsentä on läsnä. Päätökset tehdään yksinkertaisella enemmistöllä. Äänten mennessä tasan voittaa puheenjohtajan kannattama mielipide. Vaaleissa ja suljetussa äänestyksessä äänten mennessä tasan ratkaisee arpa.

Kiinteän omaisuuden ostamiseen, rakentamiseen ja myymiseen sekä kiinnitettävien lainojen ottamiseen tulee hallituksella olla yhdistyksen kokouksen antama valtuutus.

18. Hallituksen tehtävät

 1. johtaa yhdistyksen toimintaa näiden sääntöjen ja yhdistyksen kokousten päätösten mukaan,
 2. valita keskuudestaan varapuheenjohtaja,
 3. valita sihteeri, rahastonhoitaja ja muut mahdolliset toimihenkilöt,
 4. edustaa yhdistystä, hoitaa sen asioita, kantaa ja vastata sen puolesta,
 5. asettaa tarpeelliseksi katsomansa toimikunnat,
 6. kutsua koolle yhdistyksen kokoukset ja valmistella niissä käsiteltävät asiat,
 7. päättää jäsenmaksujen kantotavasta ja ajasta,
 8. huolehtia, että Kuurojen Liitto saa yhdistyksen toimintasuunnitelman, ilmoituksen hallituksen kokoonpanosta sekä toiminta- ja tilikertomukset kahden kuukauden kuluessa siitä yhdistyksen kokouksesta, jossa asiat on käsitelty,
 9. hoitaa yhdistyksen varoja ja omaisuutta, huolehtia kirjanpidosta ja tilinpäätöksen valmistamisesta sekä hankkia tilintarkastajien lausunto,
 10. hyväksyä ja erottaa yhdistyksen jäsenet säännöissä mainitulla tavalla,
 11. antaa viranomaisille ja yhteisöille tarpeellisia tietoja yhdistystä ja viittomakielisiä koskevissa asioissa,
 12. valvoa viittomakielisten etuja sekä
 13. hoitaa muut juoksevat asiat

4. Luku; Yleistä

19. Nimen kirjoittaminen

Yhdistyksen nimen kirjoittaa hallituksen puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja, jompikumpi yhdessä sihteerin tai rahastonhoitajan kanssa.

20. Tili- ja toimintavuosi

Yhdistyksen tili- ja toimintavuosi on kalenterivuosi. Tilinpäätöksen tulee olla valmiina kuukautta ennen vuosikokousta. Tilintarkastajien tulee viimeistään kaksi viikkoa ennen vuosikokousta toimittaa hallitukselle vuosikokoukselle osoitettu tilintarkastuskertomus.

21. Sääntöjen muuttaminen ja yhdistyksen purkaminen

Päätös sääntöjen muuttamisesta ja yhdistyksen purkamisesta on tehtävä yhdistyksen kokouksessa vähintään kolmen neljäsosan (3/4) enemmistöllä annetuista äänistä.
Yhdistyksen purkautuessa sen varat luovutetaan yhdistyksen tarkoituksen edistämiseen purkamista päättävän kokouksen määräämällä tavalla. Yhdistyksen tullessa lakkautetuksi käytetään sen varat samaan tarkoitukseen.
Kokouskutsussa on mainittava sääntöjen muuttamisesta tai yhdistyksen purkamisesta.

22. Muuta

Saavutetut jäsenoikeudet säilyvät.